, Nyní zavřeno, Telefon: 226 202 621

, Nyní zavřeno, Telefon: 226 202 623

, Nyní zavřeno, Telefon: 226 202 626

, Nyní zavřeno, Telefon: 226 202 622

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále též jen jako „OP“)

 

 I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je spol. PCexpres CZ s.r.o., IČ: 247 64 744, se sídlem Husitská 344/63, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172443 (dále také jen jako „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího (dále také jen jako „kupní smlouva“). Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy dle předchozí věty. 

2. Adresa a kontaktní údaje prodávajícího:

spol. PCexpres CZ s.r.o.

IČ: 24764744

se sídlem Husitská 344/63, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172443

Tel:  226 202 622

Email: info@expresopravy.cz

č.ú. Česká spořitelna CZ31 0800 0000 0043 5174 1319

II. Kupující

Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel:

a) za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná,

b) naopak podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se rozumí také osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá Kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

III. Uzavření kupní smlouvy: Objednávka

1. Kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě odeslání objednávky kupujícím. Objednávku kupující učiní tak, že si prostřednictvím nákupního košíku zvolí zboží, následně zadá způsob doručení a způsob platby a odešle objednávku. Před odesláním objednávky bude kupujícímu umožněna kontrola jeho objednávky za účelem úprav resp. změn objednávky, případně oprav chyb objednávky. Objednávka po jejím odeslání bude zpracovaná a na zadaný e-mail kupujícího bude obratem doručeno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky; na uvedenou e-mailovou adresu budou kupujícímu zasílány veškeré další případné informace ohledem jeho objednávky. Před odesláním objednávky prodávající kupujícího informoval o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná, jakmile si ji kupující písemně vyžádá, jakož i o tom, že jazykem nabídky k uzavření smlouvy je jazyk český.

2. Na základě kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá zboží, které je předmětem koupě a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající je povinen předat kupujícímu rovněž veškeré doklady, které se ke zboží vztahují. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách elektronického obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považovaná za závaznou pro obě strany, nedojde-li k porušení podstatných podmínek dohodnutých v čase potvrzení. Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Takto uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze na základě dohody smluvních stran, popřípadě na základě zákonných důvodů. Než kupující prostřednictvím webové stránky odešle svou objednávku prodávajícímu, má kupující právo tuto svou objednávku jakkoli měnit. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího uvedený záhlaví těchto OP.

6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad–fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávající uvádí, že je plátcem daně z přidané hodnoty.

7. Prodávající uvádí, že nepřijal žádný kodex chování, kterým by se museli jeho zaměstnanci či jiné osoby spolupracující s prodávajícím řídit. V případě existence jakékoliv stížnosti má prodávající primárně zájem na mimosoudní řešení případných sporů. Stížnost lze zaslat emailem na adresu reklamace@expresopravy.cz, popřípadě písemně na adresu sídla prodávajícího. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížnosti bude zaslána stěžovateli ve lhůtě třiceti (30) dnů v písemné formě.

8. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodávanému zboží, tzn. že se kupující  stane vlastníkem zboží teprve až úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží kupujícím.

IV. Informační povinnosti prodávajícího vůči kupujícímu

Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem před odesláním objednávky kupujícího informoval o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

a) o své totožnosti (obchodní firmě), telefonním čísle a adrese pro doručování elektronické pošty na stránkách elektronického obchodu prodávajícího a v těchto OP,

b) o značení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností na stránkách elektronického obchodu prodávajícího,

c) o ceně zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků na stránkách elektronického obchodu prodávajícího,

d) o způsobu platby a o způsobu dodání nebo plnění na stránkách elektronického obchodu prodávajícího,

e) o nákladech na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, o tom, že mohou být dodatečně účtovány na stránkách elektronického obchodu prodávajícího,

f) o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv na stránkách elektronického obchodu prodávajícího, v těchto OP anebo v reklamačním řádu prodávajícího,

g) o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou na stránkách elektronického obchodu prodávajícího anebo v těchto OP,

h) o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření a o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy na stránkách elektronického obchodu prodávajícího,

i) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup v těchto OP,

j) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít v těchto OP,

k) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy v těchto OP,

l) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky v těchto OP,

m) o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně internetové adresy tohoto subjektu v těchto OP a v reklamačním řádu prodávajícího.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující-spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne převzetí zboží. Prodávající umožňuje kupujícímu-spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy umístěného na webových stránkách prodávajícího a tvoří přílohu těchto OP, přičemž kupujícímu-spotřebiteli prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese sídla prodávajícího uvedené v záhlaví těchto OP.

2. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Takové zboží musí kupující-spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující-spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, jestliže:

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, nebo

b) kupující použil zboží ještě před objevením vady, anebo

c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) kupující prodal zboží ještě před objevením vady, spotřeboval jej, anebo jej pozměnil při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

4. Prodávající má právo stornovat objednávku, není-li z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které od něj lze spravedlivě žádat, schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito OP nebo v ceně, která je uvedená na stránkách elektronického obchodu, nedohodne-li se s kupujícím na náhradním plnění. Prodávající má rovněž právo stornovat objednávku v případě, že údaje uvedené v objednávce neodpovídají skutečnosti. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem a v případě, že již proběhla úhrada kupní ceny nebo její části, mu budou finanční prostředky vráceny.

VI. Dodání zboží

1. Má-li prodávající zboží odeslat kupujícímu, je povinnost předání zboží splněna v případě kupujícího–podnikatele okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Prodávající předá zboží v případě kupujícího-spotřebitele okamžikem, kdy kupujícímu věc předá dopravce.

2. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou, případně uvedením nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce/kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

3. Reklamaci za případné nedodání zboží zaviněné kurýrem nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech uplatnit přímo u kurýrní služby resp. jejího zaměstnance. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží zaznačí do dokladu o převzetí zboží.

4. Reklamaci mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad potvrdil kupující kurýrní službě resp. jejímu zaměstnanci, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je jakožto správce osobních údajů registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2. Kupující zaškrtnutím příslušného políčka a odesláním objednávky dle těchto OP souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, přičemž svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VIII. Ostatní ustanovení

1. Záruční a reklamační podmínky jsou upraveny těmito OP a reklamačním řádem prodávajícího.

Délka záruční doby zboží může být pro jednotlivé části zboží stanovena rozdílně a je vyznačena na dodacím listu nebo v servisním protokolu. V těchto právních vztazích, na které se vztahuje právní úprava občanského zákoníku, trvá při prodeji spotřebního zboží délka zákonné doby na nové zboží 24 měsíců, použité zboží 12 měsíců a dodané služby 3 měsíce, nestanoví-li občanský zákoník ve specifických případech vysloveně jinak.

Přesný rozpis záručních lhůt:

a) dodané služby - 3 měsíce od převzetí předmětu plnění
b) prodané příslušenství a náhradní díly dle Občanského zákoníku - 2 roky
c) prodané příslušenství a náhradní díly dle Obchodního zákoníku - 1 rok
d) prodány používané náhradní díly, používané mobilní telefony - 1 rok
d) výměna reklamovaného zboží za nové dle Občanského zákoníku - 2 roky
e) výměna reklamovaného zboží za nové dle Obchodního zákoníku - 1 rok
f) záruční doba při reklamaci a potvrzení oprávněnosti dodané služby, zda zboží je automaticky prodloužena o dobu, po kterou byl předmět reklamace na řešení u dodavatele

Záruka se nevztahuje na oxidací poškozená zařízení, jelikož se jedná o stav způsobený vniknutím tekutiny nebo nadměrné vzdušné vlhkosti do zařízení, kdy pod vlivem tekutiny nebo vzdušné vlhkosti na elektronické komponenty vzniká oxidace a následný rozpad materiálu, čehož následkem může být přerušení vodivého spoje, přičemž vodivé spoje nelze měřit a nelze odhadnout jejich dlouhodobou funkčnost.

2. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo, na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb podle § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitelů. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu uvedeného ustanovení zákona je Česká obchodní inspekce, kterou je možno za tímto účelem kontaktovat na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, emailové adrese adr@coi.cz a především pak prostřednictvím webového formuláře na adrese https://adr.coi.cz/cs/form. Možnost obrátit se s danou záležitostí na příslušný soud tím není dotčena. Návrh kupujícího na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí ve smyslu § 20n odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele obsahovat:

a) identifikační údaje stran sporu,

b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,

c) označení, čeho se navrhovatel domáhá,

d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,

e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,

f) datum a podpis navrhovatele.

3. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván k zaškrtnutí políčka, kterým před odesláním objednávky potvrdí, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil: a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. I. těchto OP, b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, tak, že tyto údaje jsou uvedené v akceptaci, c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailová adresa, je-li kupující fyzickou osobou, a v rozsahu obchodní firma, adresa sídla včetně PSČ, IČ, telefonní číslo a e-mailová adresa, je-li kupující právnickou osobou, e) že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout.

4. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky pozorně přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak kupující spolu s prodávajícím sjednávají, že tento vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího-spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2017.                                                                                                                            

PCexpres CZ s.r.o.

Tomáš Tima, jednatel 

Vyberte pobočku pro servis:

 • 1/1

  Praha - Centrum Černý Most - ZRUŠENA

  centrum cerny most

  Pobočka je trvale zavřená

  Adresa:

  Centrum Černý Most
  Expres opravy
  Chlumecká 765/6
  198 19 Praha 9

  Otevírací hodiny:

  Po-Ne: Zavřeno

 • 1/1

  Opava - OC Breda & Weinstein - ZRUŠENA

  opava breda

  Pobočka je trvale zavřená

  Adresa:

  OC Breda & Weinstein
  Expres opravy
  U Fortny 49/10
  746 01 Opava

  Otevírací hodiny:

  Po-Ne: Zavřeno

 • 1/1

  Hradec Králové - OC Futurum - ZRUŠENA

  futurum logo

  Adresa:

  OC Futurum
  Expres opravy
  Brněnská 1825/23A
  500 09 Hradec Králové

  Otevírací hodiny:

  Po-Ne: Zavřeno

 • 1/1

  Brno - Galerie Vaňkovka

  logo vankovka brno

  Pobočka, kde skvělí technici opraví Vaše elektronické mazlíčky. Na naší pobočce máme také bohatý výběr příslušenství.

  Adresa:

  Galerie Vaňkovka Brno
  Ve Vaňkovce 1
  602 00 Brno

  Otevírací hodiny:

  Po-Ne: Zavřeno

Nevyhovuje vám zvolená prodejna?
Najděte svou nejbližší pobočku: