, Nyní zavřeno, Telefon: 226 202 621

, Nyní zavřeno, Telefon: 226 202 623

, Nyní zavřeno, Telefon: 226 202 626

, Nyní zavřeno, Telefon: 226 202 622

Ochrana osobních údajů

Webová stránka www.expresopravy.cz používá analytický systém ClickTale. Tento systém zaznamenává informace o pohybu náhodných návštěvníků na stránce. Tzn. kliknutí myší, pohyby myší, rolování (tzv. scrolling), stejně tak jako jakýkoli text, který návštěvnící zadávají do polí formulářů. Z důvodů ochrany informací o návštěvnících všechna pole formulářů, které obsahují osobní nebo citlivé informace (jméno, email, adresu,...) obsahují kód, který nám znemožňuje sledovat tento vložený text. Také je znemožněné sledování hesel, které návštěvníci zadávají na této stránce. ClickTale tedy neshromažďuje osobní informace a údaje. ClickTale se nachází pouze na stráce www.expresopravy.cz a nesleduje návštěvníky na jiných webových stránkách. 

 

Informace, které získáme od náhodných návštěvníků skrze ClickTale, používáme na analýzu webové stránky www.expresopravy.cz s cílem její následující úpravy pro, co nejpohodlnější orientaci návštěvníků.

 

Více informací na stránce: Privacy Policy for Information Collected by the ClickTale Web Analytics Service: https://contentsquare.com/privacy-center/privacy-policy/

 

V případš, že si nepřejete být ani takto anonymně zařezeni mezi skupinu návštěvníků pro následnou analýzu - můžete tuto službu vypnout na stránce: https://www.clicktale.net/disable.html

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Ochrana Vašeho soukromí při používání naší webové stránky www.expresopravy.cz je pro nás mimořádně důležitá. Proto Vás v následujícím textu důkladně informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů. Odpovědná za ochranu osobních údajů této webové stránky je společnost PCexpres CZ, s.r.o. se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, IČ: 247 64 744 (dále jako "PCexpres CZ").

Při používání a zpracování osobních údajů přísně dodržuje příslušné předpisy o ochraně osobních údajů. Právo na používání osobních údajů jako anonymních dat přísluší s výhradou níže popsaných práv dotčených osob v zákonném přípustném rozsahu společnosti PCexpres CZ.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí jen pro www.expresopravy.cz; (Dále jako "naše webová stránka") a s ní související podstránky, ovšem ne pro webové stránky, které jsou kontrolovány a provozovány třetími stranami. Zkontrolujte, prosím, prohlášení o ochraně osobních údajů webových stránek, které jsou kontrolovány a provozovány třetími stranami, protože tyto webové stránky nepodléhají naší kontrole a společnost PCexpres CZ není zodpovědná za jejich obsah a opatření na ochranu osobních údajů.

 

[1.] Bezpečnost dat

 

[1.1] Společnost PCexpres přijala na ochranu Vašich osobních údajů vhodná technická a organizační opatření, které chrání Vaše osobní údaje mimo jiné před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupem. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a průběžně jsou přizpůsobovány podle nejnovějších poznatků stavu techniky. Pokud by došlo k porušení ochrany Vašich osobních údajů, budeme Vás bez zbytečného odkladu v průběhu 72 hodin informovat, pokud by takové porušení ochrany Vašich osobních údajů mohlo vést k vysokému riziku pro Vaše práva.

[1.2] Pokud jste dostali přístupové údaje pro přístup k našim on-line nástrojem na naší webové stránce a její používání, jste zodpovědný jako uživatel za bezpečné uschování svého jména a hesla a za jejich uchování v tajnosti.

 

[2.] Používání webové stránky nezletilými osobami

 

[2.1] Upozorňujeme na to, že všechny on-line nástroje na naší webové stránce, které zpracovávají osobní údaje mohou používat výhradně osoby, které dovršily 16. rok věku. Použití on-line nástrojů a z toho vyplývající zpracovávání dat uživatelům pod touto věkovou hranicí bez souhlasu rodičů / zákonných zástupců je zakázáno. Pokud by přesto došlo ke zpracovávání takových osobních údajů, zastavíme zpracování, jakmile se o tom dozvíme.

 

[3.] Sběr a zpracování osobních údajů

 

[3.1] Vámi poskytnuté osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme podle aktuálně platných zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů. Když s námi korespondují nebo vyplníte formulář s osobními údaji na naší webové stránce, vezměte na vědomí, že osobní údaje, které jste uvedli v příslušném formuláři, jsou zpracovávány pouze pro konkrétní účel podmínek tam uvedených.

 

[4.] Partneři

 

Společnost PCexpres CZ zpracovává veškeré osobní údaje sama, nebo ve spolupráci smluvně pověřenými dodavateli služeb a prací. Partneři byli pečlivě vybráni a vhodnými technickými a organizačními opatřeními se starají o to, aby se zpracovávání Vašich osobních údajů uskutečňovalo v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů a bylo zaručeno dodržení Vašich práv. Partnerem není dovoleno používat přenechány osobní údaje na vlastní nebo komerční účely nebo je poskytovat třetím stranám.

Společnost PCexpres CZ neposkytuje třetím stranám - například vydavatelstvím seznamů adres a společnostem provádějícím přímou reklamu.

 

[5.] Zákonnost zpracovávání osobních údajů

 

Pokud se rozhodnete poskytnout nám Vaše osobní údaje za některým účelem podle nabídek daných naší webovou stránkou, z hlediska zákonnosti jejich zpracování může jít o jejich poskytnutí:

[5.1] bez Vašeho souhlasu za účelem uzavření předsmluvního nebo smluvního vztahu nebo

[5.2] s Vaším souhlasem (např. Přihláška k odběru bulletinu, Marketingové aktivity, Průzkum spokojenosti klienta ...).

[5.3] Vždy však při daném formuláři, do kterého vkládáte Vaše osobní údaje je uveden minimálně účel zpracování, rozsah zpracovávaných osobních údajů, zdůvodnění souhlasu a doba zpracování.

 

[6.] Práva dotčených osob

 

Pokud jde o zpracování údajů, můžete uplatnit následující práva, která Vám přísluší:

[6.1] Právo na informace

Můžete požadovat potvrzení o tom, zda a v jaké míře se zpracovávají Vaše osobní informace.

[6.2] Právo na opravu

Pokud o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu, příp. jejich doplnění.

Pokud jste si zřídili uživatelský účet, můžete ke svým osobním údajům přistoupit kdykoliv a tyto sami opravit nebo doplnit. Kromě toho můžete uživatelský účet kdykoliv zavřít.

[6.3] Právo na vymazání

Můžete požadovat vymazání svých osobních údajů, pokud zanikl důvod, pro který byly sklizeny, jde o neoprávněné zpracovávání, zpracovávání zasahuje neúměrně do oprávněných chráněných zájmů nebo se zpracování údajů opírá o Váš souhlas a Vy jste ho odvolali. Přitom je třeba si uvědomit, že mohou existovat jiné důvody, které mohou okamžitému vymazání Vašich údajů odporovat, např. zákonem upravené lhůty uložení, probíhající řízení, uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků atd.

[6.4] Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich údajů, když
a) popíráte správnost těchto údajů, a to po dobu, která nám umožní správnost údajů prověřit,
b) zpracování Vašich údajů je neoprávněné, smazání však odmítnete a místo toho požadujete omezení používání údajů,
c) již údaje na plánovaný účel nepotřebujeme, avšak Vy potřebujete tyto údaje ještě na uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
d) jste podali námitky proti zpracování údajů

 

[6.5] Právo na přenositelnost údajů

Můžete od nás požadovat, abychom Vám Vaše údaje, které jste nám poskytli, dali k dispozici ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy mezi námi a zpracování se provádí s pomocí automatizovaných postupů.

[6.6] Právo na námitku

Pokud zpracováváme Vaše údaje za účelem provedení úkolů, které jsou ve veřejném zájmu, za účelem výkonu veřejné moci nebo pokud se při zpracovávání odvoláváme na nutnost ochrany našich oprávněných zájmů, můžete podat námitku proti zpracování údajů, pokud existuje rozhodující zájem na ochranu Vašich údajů. Zasílání reklamy můžete odvolat kdykoliv bez uvedení důvodů.

[6.7] Právo na stížnost

Pokud jste toho názoru, že jsme při zpracovávání Vašich údajů porušily český nebo evropský zákon o ochraně osobních údajů a tím porušily Vaše práva, žádáme Vás tímto, abyste nás kontaktovali, abychom mohli objasnit případné dotazy. Samozřejmě máte také právo stěžovat se na slovenském úřadě pro ochranu osobních údajů, příp. u evropského orgánu dohledu.

Tato práva můžete uplatnit přímo ve společnosti PCexpres CZ oznámením na e-mailové adrese reklamace@expresopravy.cz

 

[7.] Získávání a zpracovávání anonymních údajů

 

Na této webové stránce jsou použity softwary pro analýzu používání stránek. Vyhodnocením těchto údajů získáváme důležité poznatky o preferencích uživatelů. Tyto poznatky pomáhají zlepšovat kvalitu nabídky. Při každé návštěvě stránky se konkrétně neomezeně zaznamenávají tyto údaje:

Anonymní tvar IP adresy, který zaslal požadavek
a) Datum a čas zaslání požadavky
b) Název prohlížené stránky resp. souboru
c) Linku, ze které stránky jste se na tuto stránku dostali
d) Prohlížeč a verze prohlížeče, který uživatel používá
e) Operační systém, který uživatel používá.

Tyto údaje se vyhodnocují pro statistické účely. Přitom jsou to výhradně informace, které nepřipouštějí spojení s vaší osobou. Jako uživatel zůstáváte anonymní.

 

[7.1] Používání cookies

 

V souvislosti s tímto se používají také takzvané cookies. Cookie je malý textový soubor, který ukládá internetové nastavení. Téměř každá webová stránka používá tuto technologii. Váš webový prohlížeč ho stáhne při první návštěvě webové stránky. Při dalším vyvolání této webové stránky stejným koncovým zařízením se soubor Cookie a v něm uložené informace buď odešle zpět na webovou stránku, která ho vytvořila (First Party Cookie) nebo odešle na jinou webovou stránku, ke které patří (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že již byla tímto prohlížečem jednou vyvolána, a v mnoha případech obmění zobrazený obsah.

Při návštěvě této stránky se používají aktuální cookies.

Na používání cookies jste nám udělili Váš předchozí souhlas. Za souhlas se považuje i aktivace cookies prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče. Cookies na této stránce můžete kdykoliv deaktivovat. Prosím vezměte na vědomí, že deaktivací cookies může být funkčnost stránky omezena.

Na používání cookies jste nám udělili Váš předchozí souhlas. Za souhlas se považuje i aktivace cookies prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče. Cookies na této stránce můžete kdykoliv deaktivovat. Prosím vezměte na vědomí, že deaktivací cookies může být funkčnost stránky omezena.

Prosím vezměte na vědomí, že kvůli funkčnosti webové stránky se evropské směrnice netýkají nezbytných cookies a nedají se deaktivovat. Abyste tyto cookies deaktivovali, vytvoří se ve vašem prohlížeči "Opt-Out" cookie, aby se váš nesouhlas dal přiřadit. V případě, že použijete jiný prohlížeč respektive jiný počítač nebo cookies vymažete, musíte cookies opět deaktivovat.

 

[8.] Kontaktní údaje

 

reklamace@expresopravy.cz

Vyberte pobočku pro opravu:

 • 1/1

  Praha - Centrum Černý Most - ZRUŠENA

  centrum cerny most

  Pobočka je trvale zavřená

  Adresa:

  Centrum Černý Most
  Expres opravy
  Chlumecká 765/6
  198 19 Praha 9

  Otevírací hodiny:

  Po-Ne: Zavřeno

 • 1/1

  Opava - OC Breda & Weinstein - ZRUŠENA

  opava breda

  Pobočka je trvale zavřená

  Adresa:

  OC Breda & Weinstein
  Expres opravy
  U Fortny 49/10
  746 01 Opava

  Otevírací hodiny:

  Po-Ne: Zavřeno

 • 1/1

  Hradec Králové - OC Futurum - ZRUŠENA

  futurum logo

  Adresa:

  OC Futurum
  Expres opravy
  Brněnská 1825/23A
  500 09 Hradec Králové

  Otevírací hodiny:

  Po-Ne: Zavřeno

 • 1/1

  Brno - Galerie Vaňkovka

  logo vankovka brno

  Pobočka, kde skvělí technici opraví Vaše elektronické mazlíčky. Na naší pobočce máme také bohatý výběr příslušenství.

  Adresa:

  Galerie Vaňkovka Brno
  Ve Vaňkovce 1
  602 00 Brno

  Otevírací hodiny:

  Po-Ne: Zavřeno

Nevyhovuje vám zvolená prodejna?
Najděte svou nejbližší pobočku: