, Nyní zavřeno, Telefon: 226 202 622

, Nyní zavřeno, Telefon: 226 202 621

, Nyní zavřeno, Telefon: 226 202 626

Po-So: 9:00-21:00, Ne: 10:00-20:00, Nyní otevřené, Telefon: 226 202 623

Reklamační řád PCexpres CZ s.r.o.

PCexpres CZ s.r.o.

IČ: 247 64 744

DIČ: CZ24764744

se sídlem Husitská 344/63, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172443

(dále jen jako „PCexpres“, případně „prodávající“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 Společnost PCexpres tímto reklamačním řádem v souladu s § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, řádně informuje spotřebitele (dále také jako „zákazník“, „kupující“ nebo „objednatel“) o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále také jako „reklamace“) včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav.

1.2 Tento reklamační řád se vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

1.3 Společnost PCexpres tímto v souladu s ust. § 13 zákona o ochraně spotřebitele informuje zákazníka o rozsahu, podmínkách a uplatnění práv z vadného plnění. Práva z vadného plnění – reklamaci lze uplatnit v kterékoli provozovně prodávajícího.

Článek II.

Odpovědnost za vady provedené opravy

2.1  PCexpres odpovídá za vady, které má provedená oprava věci při převzetí věci objednatelem, vyjdou-li najevo po převzetí věci ve lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění (§ 2615 občanského zákoníku ve spojení s § 2099 a násl. občanského zákoníku). Má-li opravovaná věc při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Vadu může objednatel vytknout ve lhůtě šesti měsíců od převzetí opravované věci (§ 1921 odst. 1 občanského zákoníku). Objednatel je povinen oznámit vady zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl (§ 1921, § 2618 občanského zákoníku).

2.2  PCexpres neodpovídá za vady, jejichž odstranění nebylo předmětem opravy, ani za vady, které nevznikly v důsledku provedení opravy. Specifickými jsou případy mobilních telefonů a notebooků, kde při mechanickém poškození zařízení není možné předvídat skryté vady, které se mohou  projevit právě rozebráním předmětného zařízení (studené spoje - přehnuté/prasklé základní desky, LCD displeje a drobné součásti).

2.3  Nabízí-li PCexpres v rámci opravy zákazníkovi k opravené věci bezplatně další zboží jako dar, je na zákazníkovi, zda nabízený dar příjme. Dar však není prodaným zbožím, proto PCexpres neodpovídá za jeho případné vady. Vznikla-li však zákazníkovi škoda způsobená vadou darované věci, objednatel o této vadě věděl a zákazníka na ni neupozornil, má zákazník právo dar vrátit (§ 2065 občanského zákoníku). Vznikne-li zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit PCexpres vše, co dle smlouvy dostal, tj. i zboží přijaté jako dar.

 Článek III.

Odpovědnost za vady prodaného zboží

3.1  PCexpres odpovídá za vady, které má zboží při převzetí věci objednatelem, vyjdou-li najevo po převzetí věci ve lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění (§ 2099 a násl. občanského zákoníku). Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 24 měsíců (§ 2112 občanského zákoníku).

3.2  Při věcech prodávaných za nižší cenu z důvodu vady činí lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců, PCexpres však neodpovídá za vadu, pro niž byla dojednaná nižší cena (§2167 občanského zákoníku). Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje (§ 2164 občanského zákoníku).

3.3  Při použitých věcech (např. předváděcí model) činí lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců (§ 2168 občanského zákoníku).

3.4  Lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění začínají plynout od data převzetí zboží kupujícím (§ 2165 odst. 1 občanského zákoníku).

3.5  Vytkl-li zákazník PCexpres vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou zákazník nemůže vadný předmět užívat (§ 1922 občanského zákoníku).

3.6  Právo zákazníka odstoupit od smlouvy z důvodu vady zboží zaniká, neoznámí-li kupující vadu včas (§ 2111 občanského zákoníku).

3.7  Nabízí-li PCexpres v rámci koupě zboží zákazníkovi k prodané věci bezplatně další zboží jako dar, je na zákazníkovi, zda nabízený dar příjme. Dar však není prodaným zbožím, proto PCexpres neodpovídá za jeho případné vady. Vznikla-li však zákazníkovi škoda způsobená vadou darované věci, objednatel o této vadě věděl a zákazníka na ni neupozornil, má zákazník právo dar vrátit (§ 2065 občanského zákoníku). Vznikne-li zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit PCexpres vše, co dle smlouvy dostal, tj. i zboží přijaté jako dar. 

3.8  PCexpres neodpovídá za vady prodaného zboží způsobené:

a) neodbornou montáží nebo neodborným uvedením zboží do provozu,

b) používáním zboží v podmínkách neodpovídajících povaze zboží (zejm. teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí), příp. uvedených v příslušné dokumentaci ke zboží,

c) mechanickým poškozením zboží nebo přímým kontaktem s vodou či jinými tekutinami, které se dostaly dovnitř prodaného zboží, které nastalo po jeho převzetí zákazníkem,

d) použitím jiných komponentů než doporučovaných výrobcem či dodavatelem,

e) nesprávným zacházením se zbožím, v rozporu s návodem na jeho použití, nesprávnou obsluhou, ošetřováním a údržbou zboží,

f) opotřebením nebo nadměrným používáním věci,

g) opravou nebo modifikací zboží provedenou jinými osobami než autorizovaným servisem,

h) přírodními živly nebo vyšší mocí,

i)  elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek,

j)  poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,

k) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.         

3.9  Odpovědnost PCexpres za vady prodaného zboží se dále neuplatňuje:

a) na mechanické poškození zboží, příp. jiné zjevné vady a nekompletnost odevzdaného zboží, které nebylo oznámeno prodávajícímu při převzetí  zboží a v případě, že jde o mechanické poškození, které nebylo možné zjistit při převzetí, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží,

b) na zboží používané s vadou, zabrání-li užívání zboží s vadami odstranění vady nebo zvětší-li rozsah vady,

c) na zboží s porušením ochranných pečetí a nálepek, nachází-li se na zboží,

d) na díly spotřebního charakteru spotřebované před uplynutím záruční doby,

e) reklamuje-li kupující zboží po uplynutí záruční doby,

f) na LCD displej i v níže uvedených případech:

Norma ISO13406-2 - Jelikož každý LCD displej pozůstává z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15 " LCD), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být zařazeny LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy. Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů chybných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (případně blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastr) a zadruhé, ztráty subpixelů nebo blikajících pixelů vyskytujících se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LCD displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, že je-li počet těchto chybných bodů méně než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na výměnu nebo reklamaci LCD displeje. V případě většího počtu chybných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

Článek IV.

Uplatnění práv z odpovědnosti za chyby (Reklamace)

4.1 Reklamace zboží

4.1.1 Kupující může uplatnit právo na opravu v kterékoli provozovně prodávajícího (§ 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele). Je-li je v potvrzení o povinnostech z vadného plnění uveden jiný podnikatel určený k provedení opravy (dále jen jako „záruční servis“), který se nachází v místě prodávajícího či v místě pro kupujícího bližším, kupující si může uplatnit právo na opravu v tomto záručním servisu (§ 2172 občanského zákoníku).

4.1.2 Ostatní práva z odpovědnosti za vady, tj. právo na výměnu zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) a právo na přiměřenou slevu z kupní ceny si kupující uplatňuje v kterékoli provozovně prodávajícího.

4.1.3 Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přitom přechází na Kupujícího převzetím zboží.

4.2 Reklamace služby (opravy)

4.2.1 Objednatel si uplatňuje právo na poskytnutí nové služby (odstranění vady), resp. právo na vrácení přiměřené ceny za chybně poskytnutou službu v kterékoli provozovně PCexpres (§ 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele).

4.3 Společná ustanovení pro reklamaci zboží a služeb

4.3.1 Při předložení zboží k reklamaci

a) je nutné předložit doklad o koupi zboží či o poskytnutí služby (opravě),

b) je nutné, aby zboží splňovalo všechny ostatní podmínky pro záruční reklamaci uvedené v potvrzení o povinnostech  z vadného plnění, bylo-li vydáno (fyzicky nepoškozené, nepoškozené živelnou událostí, neporušené plomby atd.).

4.3.2 PCexpres je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele).

4.3.3 Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (reklamační protokol; § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele).

Článek V.

Způsob vyřízení reklamace

5.1 Jde-li o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen chybu bez zbytečného odkladu odstranit (§ 2169 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku).

5.2 Kupující může namísto odstranění vady žádat výměnu zboží, případně týká-li se chyba pouze součásti zboží, výměnu této součásti, nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k povaze zboží (§ 2169 odst. 1 občanského zákoníku). Neuplatní-li však tato svá práva včas, náleží mu pouze právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny zboží. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

5.3 Prodávající vždy může namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezchybné, nezpůsobí-li to kupujícímu nepřiměřené náklady (§ 2107 odst. 2 občanského zákoníku).

5.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

5.5 Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny (§ 1923 občanského zákoníku).

5.6 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit (§2169 odst. 2 občanského zákoníku).

5.7 Nevyřídí-li prodávající reklamaci do 30 dnů, má kupující stejná práva, jako kdyby šlo o podstatné porušení smlouvy (§ 19 odst. 3 věta poslední zákona o ochraně spotřebitele), tj. právo odstranění vady, přiměřenou slevu z kupní ceny, výměnu zboží, nebo odstoupení od smlouvy.

5.8 Jde-li o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

5.9 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího, atd.).

5.10 Kupující při vyzvednutí zboží z ukončení reklamace je povinen reklamované zařízení zkontrolovat, přičemž svým podpisem dodacího listu, souhlasí s Reklamačním řádem prodávajícího.

5.11 V případě, že je kupujícím podnikatel ve smyslu občanského zákoníku, neuplatní se body 5.1 až 5.10 tohoto reklamačního řádu, nýbrž platí při uplatňování práv z vady zboží zejména ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku. Prodávající poskytuje kupujícímu-podnikateli záruku za jakost prodávaného zboží v délce 12 měsíců od převzetí zboží. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po shora uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Jako doklad o záruce slouží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Na výslovnou žádost kupujícího-podnikatele poskytne prodávající záruku formou záručního listu. Standardně však vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu-podnikateli doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, anebo pokud kupující-podnikatel vadu sám způsobil (např. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího-podnikatele, atd.). Kupující-podnikatel dále nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím-podnikatelem. Prodávající neposkytuje Kupujícímu-podnikateli pozáruční servis zboží.

Článek VI.

Spotřebitelské spory

6.1 V případě, že kupující není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, případně se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Kupující má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb podle § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitelů. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu uvedeného ustanovení zákona je Česká obchodní inspekce, kterou je možno za tímto účelem kontaktovat na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, emailové adrese adr@coi.cz a především pak prostřednictvím webového formuláře na adrese https://adr.coi.cz/cs/form. Možnost obrátit se s danou záležitostí na příslušný soud tím není dotčena.

6.2 Návrh kupujícího na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí ve smyslu § 20n odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele obsahovat:

a) identifikační údaje stran sporu,

b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,

c) označení, čeho se navrhovatel domáhá,

d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,

e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,

f) datum a podpis navrhovatele.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

7.1 Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.01 2017.

7.2 Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

V Praze dne 01.01.2017                                                                                                                                           

PCexpres CZ s.r.o.

Tomáš Tima, jednatel

Vyberte pobočku pro servis:

 • 1/1

  Praha - Centrum Černý Most - ZRUŠENA

  centrum cerny most

  Pobočka je trvale zavřená

  Adresa:

  Centrum Černý Most
  Expres opravy
  Chlumecká 765/6
  198 19 Praha 9

  Otevírací hodiny:

  Po-Ne: Zavřeno

 • 1/1

  Opava - OC Breda & Weinstein - ZRUŠENA

  opava breda

  Pobočka je trvale zavřená

  Adresa:

  OC Breda & Weinstein
  Expres opravy
  U Fortny 49/10
  746 01 Opava

  Otevírací hodiny:

  Po-Ne: Zavřeno

 • 1/1

  Hradec Králové - OC Futurum - ZRUŠENA

  futurum logo

  Adresa:

  OC Futurum
  Expres opravy
  Brněnská 1825/23A
  500 09 Hradec Králové

  Otevírací hodiny:

  Po-Ne: Zavřeno

 • 1/1

  Brno - Galerie Vaňkovka

  logo vankovka brno

  Pobočka, kde skvělí technici opraví Vaše elektronické mazlíčky. Na naší pobočce máme také bohatý výběr příslušenství.

  Adresa:

  Galerie Vaňkovka Brno
  Ve Vaňkovce 1
  602 00 Brno

  Otevírací hodiny:

  Po-So: 9:00-21:00
  Ne: 10:00-20:00

Nevyhovuje vám zvolená prodejna?
Najděte svou nejbližší pobočku: